Brandtätning

Brandtätning

Genomföringar -rörgenombrott.

Detta behandlas i BBR i kapitel 5:6 "Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller i 5:61 står bl a:

Varje brandcell skall vara skild från övriga utrymmen i byggnaden.

Avskiljande byggnadsdelar (inklusive genomföringar, erforderliga upplag, förband o d) ska

utföras i lägst den brandtekniska klass som följer kraven i kapitel 5:6-5:8.

 

Typgodkända brandtätningssystem finns.

Kalla ledningar skall passera genombrottet med obruten isolering i föreskriven tjocklek.

Som kall ledning räknas ledning där medietemperaturen understiger rumstemperaturen.

Hit räknas ledningar för komfortkyla, köldbärarledningar, tappvattenledningar.